Provoz s více řidiči - osádkaJe to stav, kdy jsou během doby řízení mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili.

Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době však povinná je. (tzn. nejpozději do jedné hodiny od začátku řízení prvního řidiče musí přistoupit druhý řidič, aby se dalo využít režimu osádky)

Musíme v osádce dělat přestávku po 4,5 h. řízení ?

Doba řízení 4,5 h. je maximum v jednom bloku i u osádky. Přestávka v řízení (45 minut) nemusí být čerpána výhradně při stojícím vozidle, ale řidiči můžou - po vystřídání se - okamžitě pokračovat dál. Pokyn č. 2 Evropské komise dovoluje započítat do období přestávek v osádce prvních 45 minut pohotovosti řidiče – spolujezdce.

Jak dlouhý je „výkon“ v osádce ?

NR (ES) č. 561/2006 pojem „výkon“ nezná. Vždy uvádí denní odpočinky v časovém období. V režimu osádky musí být denní odpočinek nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku. (30h celkem minus 9h DDO = 21h „výkon“) Těchto 9 h denní doby odpočinku je považováno za BĚŽNOU DDO (jako 11 h v režimu jednoho řidiče.)

Můžeme v osádce využít i 10 h. řízení ?

Každý řidič může max. 2x za kalendářní týden prodloužit denní dobu řízení až na 10 h. V osádce je jeden blok řízení (4,5 h), denní doba řízení (9 h), týdenní doba řízení (56 h) a doba řízení za dva po sobě následující týdny (90h) stejná jako v režimu jednoho řidiče.

Co znamená, že druhý řidič musí přistoupit do jedné hodiny od provozu vozidla ?

Aby se dalo využít režimu osádky, musí být během denní doby řízení ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Během první hodiny řízení řidiče č.1 není přítomnost dalšího řidiče povinná, ve zbývající době však povinná je.

tzn.: pokud řidič 1 začne svou směnu např. ráno v 6 hodin a bude třeba 4 hodiny pracovat „na kladívkách“ (nakládka,vykládka, oprava defektu pneu atd...) a poprvé se rozjede a pohne vozidlem třeba v 10:00 h., začíná od 10:00h běžet 1 hodina, do které musí přistoupit řidič 2, aby bylo možno využít režimu osádky.

Kdy nejpozději musíme nastoupit týdenní odpočinek ?

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku. Takže úplně stejně jako v režimu jednoho řidiče.

Jak postupovat při střídání karet v tachografu ?

Při výměně karet, z důvodu střídání řidičů, nesmí být v tachografu potvrzena „cílová“ ani „výchozí“ země. Tato nabídka se přeskočí tlačítkem šipky vlevo s tečkou (starší typy Siemens) nebo křížku (starší typy Stoneridge) či „zpětné šipky“ (nový typ VDO, nebo Stoneridge). Pokud vám tachograf při vložení karty do druhého slotu nabídne doplnit data, doplňují se „kladívka“, protože manipulace s tachografem se považuje za jinou činnost.

Když vystoupí jeden řidič, může ten druhý pokračovat dál nebo musí udělat pauzu ?

Pokud jste začali pracovat v režimu osádky, ale druhý řidič např. po 10h společného „výkonu“ vystoupí, tak řidič č. 1 může pokračovat dál, ale pouze v režimu jednoho řidiče ( zbývají mu 3h „výkonu“ a pak nastoupí 11 h DDO, nebo může „výkon“ protáhnout – bude mu zbývat 5h „výkonu“ a pak nastoupí zkrácenou DDO 9h) Pokud by druhý řidič opustil osádku např. po 17h společného „výkonu“, první řidič buď hned nastoupí odpočinek a po něm zahájí práci v režimu jednoho řidiče, nebo k němu přisedne řidič č. 3 a pokračují spolu dál v režimu osádky, nebo pokud zůstane sám, může pořád využít osádky (21h „výkonu“), ale pouze tím, že bude vykonávat jinou práci. Nesmí řídit.

Opačný případ:

Jestliže by další řidič přistoupil např. po dvou hodinách řízení prvního řidiče, nejedná se o režim osádky. Můžou spolu dál pokračovat, při střídaní nemusí dělat přestávky, ale oba se musí řídit režimem jednoho řidiče........do 24 h od první aktivity musí mít oba denní dobu odpočinku (běžnou nebo zkrácenou DDO) Oba dva si tento cyklus 24 h musí počítat podle toho řidiče, který začal dřív. Např. řidič č. 1 začíná po odpočinku v 6 h. Řídí vozidlo 2 h, poté k němu nastoupí řidič č. 2, který začal pracovat ve 4:30 h. Denní dobu odpočinku musí oba řidiči nastoupit nejpozději v 17:30 (13 h „výkonu“ + 11 h DDO), pokud můžou zkrátit DDO, tak nejpozději v 19:30 ( 15 h „výkonu“ + 9 h DDO). Po odpočinku vyráží v režimu osádky.

Jaký odpočinek musíme udělat, pokud najíždíme na trajekt, kde máme k dispozici kajutu s lůžkem ?

Pokud budete chtít přerušit denní odpočinek trajektem, platí i u osádky, že přerušit se dá pouze běžná denní doba odpočinku, což je nejméně 11 h nebo dělený odpočinek 3+9 h