NR(ES) č. 561/2006

Článek 251. Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise

a) prozkoumá případy, kdy došlo k rozdílům při uplatňování a prosazování některého ustanovení tohoto nařízení, zejména co se týče doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku;

b) vyjasní ustanovení tohoto nařízení za účelem prosazování společného přístupu.

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) přijme Komise prováděcí akty, které stanoví společné přístupy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2a.

( Modře jsou zvýrazněny změny z EU 2020/1054, červeně jsou zvýrazněny dřívější změny původní verze ES 561/2006 )