NR(ES) č. 561/2006

Článek 15Členské státy zajistí, aby se na řidiče vozidel uvedených v čl. 3 písm. a) vztahovaly vnitrostátní předpisy, které zajišťují přiměřenou ochranu, pokud jde o povolené doby řízení a povinné přestávky v řízení a doby odpočinku. Členské státy informují Komisi o příslušných vnitrostátních předpisech, které se na tyto řidiče vztahují.( Modře jsou zvýrazněny změny z EU 2020/1054, červeně jsou zvýrazněny dřívější změny původní verze ES 561/2006 )