Schválená linka do 50 Km - MHDPokud se jedná o vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km a MHD, tachograf bude v režimu OUT a karta nemusí být vložená.

Je ale lepší jí tam pro vlastní evidenci pracovní doby mít. Může se ale taky stát, že po vás zaměstnavatel může vnitropodnikovými předpisy vyžadovat, aby karta byla v tachografu, pro vlastní evidenci.. Není to nic proti ničemu.

V jednom bloku řízení můžou být odřízeny maximálně 4 hodiny. Poté musí následovat přestávka nejméně 30 minut. Tuto přestávku lze rozdělit na několik části v trvání nejméně 10 minut.

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů.

Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Denní doba odpočinku (DDO) je doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem.

Rozlišujeme druhy DDO:

1. Běžná DDO, která je nejméně 11 h nepřetržitě během 24 hodin po sobě jdoucích

2. Běžná dělená DDO, která je rozdělená do dvou až tří časových úseků, přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin.

3. Zkrácená DDO až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužena o dobu předchozího zkrácení.

Týdenní doba odpočinku (TDO) doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodinZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY A ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU V LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

Pracovní doba

Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance městské hromadné dopravy, který pracuje v nepřetržitém pracovním režimu, může činit nejvýše 40 hodin týdně.

Délka směny zaměstnance městské hromadné dopravy včetně případné režijní jízdy může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Režijní jízda zaměstnance městské hromadné dopravy se započítává do pracovní doby.

Režijní jízdou je doba potřebná pro přemístění zaměstnance ze sjednaného místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce před jeho začátkem nebo doba potřebná pro přemístění z místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce v jeho průběhu nebo doba potřebná k přemístění z místa výkonu práce do sjednaného místa výkonu práce po skončení pracovního výkonu.

Bezpečnostní přestávka

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby doba řízení zaměstnance městské hromadné dopravy byla nejdéle po 4 hodinách řízení přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.

Doba odpočinku

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec městské hromadné dopravy měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci městské hromadné dopravy zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení, během 24 hodin po sobě jdoucích rozdělen na dvě nebo tři části ve dnech, v nichž není zkrácen podle písmene a), přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci městské hromadné dopravy tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin.

Čekáním mezi spoji ve veřejné LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ prováděné autobusy je doba časově a místně určená jízdním řádem, ve které zaměstnanec uvedený v § 2 písm. a) a e)
(tj. členové osádky autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (NE 561/2006) nebo podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů (AETR), kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí; a členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km),
neřídí vozidlo ani nevykonává žádnou jinou práci pro zaměstnavatele; tato doba se nezapočítává do pracovní doby.

školení řidičů

školení řidičů

školení řidičů

školení řidičů

školení řidičů

školení řidičů