Režim řidičů vozidel,
spadající do výjimky z čl. 13, NR 561/2006Denní doba řízení není stanovena.

Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení.

  • Běžná denní doba odpočinku je nejméně 11 hodin. Tuto běžnou denní dobu odpočinku lze případně rozdělit do dvou časových úseků, z nichž první musí být nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 3 hodin a druhý nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 9 hodin.
  • Zkrácená denní doba odpočinku je nejméně 9 hodin, ale kratší než 11 hodin.
  • Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku.
  • Běžná týdenní doba odpočinku je nejméně 45 hodin.
  • Zkrácená týdenní doba odpočinku je nejméně 24 hodin, ale kratší než 45 hodin.
  • Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič buď dvě běžné týdenní doby odpočinku nebo běžnou a zkrácenou týdenní dobu odpočinku.
  • Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.
  (9h + náhrada, 11h + náhrada, 24h + náhrada nebo 45h + náhrada.)
  • Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.


Je třeba si pohlídat i přestávku v práci na jídlo a oddech, která je nejpozději po šesti hodinách nepřetržité práce a musí být v trvání nejméně 45 minut, pokud je pracovní doba delší než 9 hodin.

Pokud pracovní doba není delší než 9 hodin, přestávka v práci na jídlo a oddech musí být v trvání nejméně 30 minut.

Přestávka na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Při kontrole řidič prokazuje aktuální den plus den předchozí, pokud v něm řídil.

Tachograf se může, ale nemusí používat. Pokud je karta vložena, tachograf je přepnutý do režimu OUT. Pokud karta do tachografu vložena není, tachograf je přepnutý do režimu OUT a řidič si veškeré své činnosti vypisuje ručním záznamem.