NR(ES) č. 561/2006
Článek 18

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení.