Čl. 12 NR. (ES) č. 561/2006:

Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky. (tolik citace)

Při splnění výše uvedených podmínek se řidič může odchýlit od ustanovení článků 6 až 9 NR (ES) č. 561/2006, upravujících dobu řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku.Co dělat při porušení nařízení na které se dá použít čl. 12 ?

Ihned po odstavení vozidla, na nejbližším možném místě odstavení vozidla, pořídíme výtisk a na zadní straně popíšeme vzniklou situaci.. ( minutu po zastavení aby se načetla poslední činnost ) Výtisk musí obsahovat: jméno, datum, pokud možno přesně popsání místa události. Při koloně nebo uzavírce, číslo dálnice, odkud kam jsme jeli, kilometrovník.

Při porušení které spadá do výjimky dle čl.12 dopíšeme větu : Odchylka od NR (ES) č. 561/2006 v souladu s článkem 12

Například:

V souladu s čl. 12, NR 561/2006 překročena doba řízení o 15 minut z důvodu nemožnosti bezpečně zaparkovat na přeplněných parkovištích…...a dojetí na nejbližší vhodné místo k bezpečnému odstavení vozidla.

Vždy podrobně napsat, proč k porušení došlo, tzn. místo – číslo dálnice/silnice, kilometr, Popište třeba i názvy parkovišť. K tomu opět podpis. Tady doporučuji si k výtisku, kde popíšete situaci, udělat ještě výtisk rychlosti vozidla (Výtisk vozidlo.... v – diagram), aby bylo vidět, že jste parkovištěm projížděli a opravdu hledali místo.

Kdy, v jaké situaci, mohu čl. 12 použít ?

Tato výjimka se může uplatnit pouze v případech, kdy není možné nečekaně během cesty dodržet pravidla o době jízdy a povinných přestávkách řidičů. To znamená, že pokud se vyskytne neočekávaná událost, je na řidiči, aby rozhodl, zda je nezbytné odchýlit se od pravidel, přičemž musí zároveň zohlednit požadavek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Jinak řečeno, jsou to případy, které nemůže řidič předvídat. Např. dopravní nehody a s nimi spojené objížďky, kolony, přeplněná parkoviště, povětrnostní podmínky (sněhová kalamita, náledí, vichřice…), v době přestávky nebo odpočinku uvolnění průjezdu jiného vozidla nebo na pokyn policisty, hasiče apod. přeparkovat vozidlo či úplně opustit parkoviště.

Veškerá porušení je řidič povinen zapsat na výtisk. K porušení nesmí docházet pravidelně. Při kontrole se zjišťuje historie porušení na kartě, aby kontrolní pracovník zjistil, že k odchylce došlo výjimečně. (Kontrolované období je aktuální den plus 28 dní zpět)

Na jaké situace se čl. 12 nevztahuje ?

Článek 12 se nevztahuje na případy – dojezd na firmu nebo domů, odjetí od rampy apod.

Jak dlouho mám výtisky vozit ?

Při kontrole předkládejte výtisky jako první, pak teprve kartu. Vozte je s sebou celé kontrolované období (aktuální den plus 28 dní zpět) a poté odevzdejte na firmě k archivaci.